สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แนะนำบริการฐานข้อมูลออนไลน์ e-Journal

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอแนะนำฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ e-Journal 📗🔎💻
——–
📍 JGATE : Social & Management Science Collection
——–
📍 SpringerLink Journal
——–
📍 Thai Journals Online (ThaiJO)
——–
💻 สามารถสืบค้นข้อมูลได้ที่เว็บไซต์สำนักวิทยบริการฯ
📍 หมายเหตุ : ใช้งานภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย สามารถลงทะเบียนขอใช้งานผ่านระบบ VPN
👉 สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ สามารถลงทะเบียนได้ที่ http://bsru.me/vpnregister
👉 สำหรับนักศึกษา สามารถลงทะเบียนได้ที่