สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แนะนำหนังสือพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ เนื่องใน วันปิยมหาราช

เนื่องใน วันปิยมหาราช
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
ขอน้อมเกล้ารำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ผ่านหนังสือ พระราชประวัติ
พระราชกรณียกิจ และความจงรักภักดีของปวงชนชาวไทย ดังนี้

1. สมเด็จพระปิยมหาราชกับนักเขียนฝรั่งเศส
เลขหมู่ : 959.373 ส243 2542 / ชั้น 5

2. พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 5
เลขหมู่ : 959.373 ด495พ 2556 / ชั้น 5

3. ประมวลภาพพระปิยมหาราช = Chulalongkorn the great
เลขหมู่ : อ 923.1593 อ893ป 2535 / ชั้น 5

4. ประวัติศาสตร์นอกตำรา สยามรัฐตามทรรศนะโลกตะวันตก
เลขหมู่ : 959.3035 ก976ป 2560 / ชั้น 5

5. พระราชปฏิพัทธ์ในสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง
เลขหมู่ : 923.1593 พ456พ 2562 / ชั้น 5

6. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ รัชกาลที่ ๕ : ปฏิรูปสยามต้านมหาอำนาจตะวันตก และการยกย่องของประชาคมโลก
เลขหมู่ : 959.3035 ก764พ 2562 / ชั้น 5

7. เล่าเรื่องเมืองสยามในแผ่นดินพระพุทธเจ้าหลวง
เลขหมู่หนังสือ: 959.3035 ว633ล 2562 / ชั้น 5

8. พระปิยมหาราช รัฐกิจและชีวิตส่วนพระองค์
เลขหมู่ : 923.1593 ว633พ 2563 / ชั้น 5
——–
📔 สามารถติดตามอ่านได้ที่ ชั้นบริการหนังสือทั่วไป ชั้น 5
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระย