สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แบบสอบถาม การรับรู้ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอเชิญ อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ร่วมตอบแบบสอบถาม การรับรู้ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสแกน QR Code ตอบแบบสอบถามเพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนา ในการรับรู้ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ของสำนักวิทยบริการฯ ต่อไป