สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จัดโครงการบริการวิชาการ : การจัดการแหล่งเรียนรู้ ระบบห้องสมุดโรงเรียน
ซึ่งลงพื้นที่ของโรงเรียนวัดบุคคโล
ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ ๑๒ – ๑๓ และ ๑๙ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕
ณ โรงเรียนวัดบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
โดยมีกิจกรรมหลักคือ การลงรายการทรัพยากรสารสนเทศและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของโรงเรียน