สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
กิจกรรมที่ 1: การเขียนแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
——–
วันพุธที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 8.30 – 16.30 น.
บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ได้เข้าร่วมอบรม ในโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
กิจกรรมที่ 1: การเขียนแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
วิทยากรโดย คุณเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom
——–
จัดโดย กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา