สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประชุมคณะผู้บริหารและบุคลากร ครั้งที่ 6/2565

โครงการห้องสมุดมนุษย์ (Human Library)
——–
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการห้องสมุดมนุษย์
มีการบันทึกการถ่ายทำหนังสือมนุษย์ เรื่อง สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง –บุนนาค)
โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปิยนาถ บุนนาค ผู้ทรงคุณวุฒิจากราชบัณฑิตมาเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง-บุนนาค)
ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3
เพื่อผลิตสื่อวีดิทัศน์และเผยแพร่องค์ความรู้ แนวคิดของบุคคลสำคัญ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้แก่นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ และประชาชนทั่วไปให้ได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์
——–