สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการสำนักงานสีเขียว (Green Office)

โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการสำนักงานสีเขียว (Green Office)
——–
วันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น.
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการสำนักงานสีเขียว (Green Office) รูปแบบออนไลน์
วิทยากร อาจารย์ ดร.มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ
ศึกษาดูงานสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต และห้องประชุมบุณฑริก ชั้น 7
โดยมี อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว ผู้อำนวยการ เป็นประธาน
พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรเข้าร่วมประชุม
——–
เพื่อสร้างความตระหนักและความรู้ ความเข้าใจถึงการบริหารจัดการสำนักงานสีเขียว และนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการดำเนินการวางแผนและกำหนดนโยบาย แนวทางการดำเนินงานการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอาคารสถานที่และพื้นที่ภายในสำนักวิทยบริการฯ