สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการเขียนบทความวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ
——–
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ
เรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”
——–
วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฌาณุกรณ์ ทับทิมใส
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
——–
วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565
เวลา 13.00 – 16.30 น.
ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา