สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการวางโครงเรื่องและวิธีการเขียนบทความวิชาการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ
——–
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จัดโครงการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ
เรื่อง “เทคนิคการวางโครงเรื่องและวิธีการเขียนบทความวิชาการ
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”
——–
วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลิสร์
อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
——–
โดยอาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม
วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565
เวลา 9.00 – 12.00 น.
ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา