สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริการห้องคอมพิวเตอร์

ห้องคอมพิวเตอร์
ประกอบไปเครื่องคอมพิวเตอร์ 40 ที่นั่ง ให้บริการแก่คณาจารย์, บุคลากร, นักศึกษาระดับปริญญาโท และนักศึกษาระดับปริญญาตรี สามารถใช้เป็นห้องเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการค้นคว้าด้วยตนเอง โดยผู้ใช้บริการสามารถขอใช้บริการกับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 8