สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

87_cover_20201224_105124
MATRIX LIBRARY
ใช้บริการห้องสมุดบนมือถือ
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติผ่าน Mobile Application
สามารถใช้ได้ทั้งระบบ Android และ iOS