สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายงานผลการดำเนินงาน

1. โครงการพัฒนาความรู้ทางบรรณานุกรมและเทคนิคในการสืบค้นฐานข้อมูลเพื่อการวิจัย

  • การอบรมการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมรูปแบบ APA 7th
  • การอบรมการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC) และการใช้ Application ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
  • การอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์

2. โครงการเทคนิคการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ

  • เทคนิคการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • เทคนิคการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3. โครงการการจัดการสารสนเทศและความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

  • แนวทางเทคนิคการพัฒนาห้องสมุดให้มีชีวิต และเทคนิคการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโรงเรียน