สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

"การจัดทำสารสนเทศด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม"

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นำโดย อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ และอาจารย์เนตร โพธิ์เขียว ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ
 
เรื่อง “การจัดทำสารสนเทศด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม”
จัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ในโครงการจัดตั้งห้องสมุด สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมสำนักศิลปะและวัฒธรรม
 
โดยมีบุคลากร สำนักวิทยบริการฯ ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ในการปฏิบัติงานของห้องสมุด อาทิ การลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ ให้เลขหมู่หนังสือ การลงทะเบียนหนังสือ งานสันหนังสือ และการจัดเรียงหนังสือขึ้นชั้นบริการ เป็นต้น