สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริการผู้ช่วยนักวิจัย

บริการผู้ช่วยสนับสนุนการวิจัย โดยบริการให้คำแนะนำข้อมูลเพื่อการทำวิจัยและการอ้างอิง รวมถึงการเขียนบรรณานุกรมและการตีพิมพ์บทความในวารสารสารสนเทศของห้องสมุดให้แก่คณาจารย์และบุคลากรที่สนใจ

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่เจ้าหหน้าที่ชั้น 3 โทร. 02-473-7000 ต่อ 1700 ต่อ 8207 หรือช่องทางออนไลน์ดังนี้

– E-mail [email protected]

– Facebook ของสำนักวิทยบริการฯ

– Line ห้องสมุดบ้านสมเด็จ