หลักสูตรการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมรูปแบบ APA 7th

หลักสูตรการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมรูปแบบ APA 7th

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
——–
จัดทำหลักสูตรการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม รูปแบบ
APA 7th ผ่านระบบ e-Leaning เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม
—————
 
สามารถเข้าเรียนได้ที่ เว็บไซต์ http://elearning.bsru.ac.th/moodle/
โดยผู้เรียนต้องสมัครเข้าใช้งานในระบบ ดังนี้
1.เข้าหน้าเว็บไซต์ http://elearning.bsru.ac.th/moodle/
2. คลิก เข้าสู่ระบบ (มุมบนขวา)
👨‍💼 อาจารย์และบุคลากร
Username และ Password ใช้ตามระบบ ERP/ e-Document / MIS ของมหาวิทยาลัย
——–
👩‍🎓 นิสิตและนักศึกษา
Username คือ รหัสนักศึกษา
Password คือ วัน/เดือน/ปีเกิด
——–
🙍🏽 บุคคลภายนอก
Username คือ ผู้ใช้งานสามารถกำหนดเอง
Password คือ ผู้ใช้งานสามารถกำหนดเอง
——–
3. คลิก สมัครเป็นสมาชิก แล้วกรอกรายละเอียด
4. ระบบจะให้ผู้สมัครยืนยัน account ในอีเมล์ (e-mail) ที่ลงทะเบียนไว้
5. เข้าเว็บไซต์อีเมล์ (e-mail) ที่ทำการลงทะเบียนไว้
6. คลิก “Link” เพื่อยืนยันตัวตนการเข้าใช้งานระบบอีเลิร์นนิง
7. เมื่อคลิก “Link” เพื่อยืนยันตัวตนการเข้าใช้งานระบบอีเลิร์นนิงแล้ว จะปรากฏชื่อผู้เข้าใช้งานที่ มุมขวา (สถานะใช้งานระบบอีเลิร์นนิงได้แล้ว)
8. ไปที่หน้าหลัก เลือก รายวิชาทั้งหมด
9. คลิกเลือก บัณฑิตศึกษา ปริญญาโท/เอก
10. คลิกเลือก การเรียนรู้สำหรับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท/เอก
11. แสดงรายวิชา กดปุ่ม Enrol me เพื่อเข้าเรียน
12. แสดงหน้า หลักสูตรการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมรูปแบบ APA 7th