งานประกันคุณภาพ

งานประกันคุณภาพ

1. รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2563  >> download <<

   1.1 หลักฐานองค์ประกอบที่ 1    

 • ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  >> download  <<
 • ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  >> download  <<
 • ตัวบ่งชี้ที่ 1.3  >> download  <<
 • ตัวบ่งชี้ที่ 1.4  >> download  <<
 • ตัวบ่งชี้ที่ 1.5  >> download  <<
 • ตัวบ่งชี้ที่ 1.6  >> download  <<
 • ตัวบ่งชี้ที่ 1.7  >> download  <<
 • ตัวบ่งชี้ที่ 1.8  >> download  <<
 • ตัวบ่งชี้ที่ 1.9  >> download  <<

   1.2 หลักฐานองค์ประกอบที่ 2 

 • ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  >> download  <<
 • ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  >> download  <<