สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริการห้อง LC

ห้อง learning Commons (LC)
ประกอบไปเครื่องคอมพิวเตอร์ 13 ที่นั่ง บริการ wifi ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ บริการสื่อโสตทัศน์ และพื้นที่นั่งทำงานกลุ่ม รองรับการใช้งานได้มากกว่า 80 คน ให้บริการแก่คณาจารย์, บุคลากร, นักศึกษาระดับปริญญาโท และนักศึกษาระดับปริญญาตรี สามารถใช้เป็นห้องเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการค้นคว้าด้วยตนเอง โดยผู้ใช้บริการสามารถขอใช้บริการกับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลห้อง LC ชั้น 1