สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริบทของสำนัก

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย การเปลี่ยนแปลงของบริบทเศรษฐกิจและสังคมโลกจากการปฏิวัติดิจิทัล การเปลี่ยนแปลงสู่อุตสาหกรรม ๔.๐ ทำให้แผนการศึกษาแห่งชาติ มุ่งเน้นการประกันโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษา การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และการศึกษาเพื่อการมีงานทำและสร้างงานได้ ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้ง มีความเป็นพลวัต ภายใต้สังคมแห่งปัญญา สังคมแห่งการเรียนรู้ และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อให้พลเมืองสามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

ทั้งนี้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องรอบด้านตามพันธกิจในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความสำเร็จ ให้เกิดผลตามวิสัยทัศน์ และมุ่งเน้นให้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ สำหรับข้อมูลสำคัญทั้ง วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย วัตถุประสงค์ ค่านิยมร่วมของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีดังนี้

วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางทางปัญญา ด้วยการเชื่อมโยงความรู้ที่ไร้ขอบเขต โดยผ่านเทคโนโลยี เพื่อก้าวสู่การเรียนรู้สร้างสรรค์ที่มีคุณภาพในระดับสากล

เอกลักษณ์

ห้องสมุดทุกที่ ทุกเวลา

อัตลักษณ์

“บริการด้วยไมตรีจิตร”

เป้าหมายหลัก

มุ่งพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สู่การเป็น SMART Library คือ 

(1) บริการอัจฉริยะ 

(2) สถานที่อัจฉริยะ 

(3) บุคลากรและผู้ใช้บริการอัจฉริยะ และ 

(4) มีธรรมาภิบาล 

นโยบาย

1. ส่งเสริมให้เกิดคลังปัญญาตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้ใช้เกิดการเรียนรู้สร้างสรรค์ และใฝ่รู้ตลอดชีวิตโดยผ่านรูปแบบกิจกรรมห้องสมุด 4.๐

2. ส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้และทรัพยากรสารสนเทศ ที่รวบรวมไว้แก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ประชาชน ชุมชน และท้องถิ่นที่อยู่ห่างไกลไร้ขอบเขต ในรูปแบบห้องสมุดทุกที่ ทุกเวลา

3. ส่งเสริมให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศตามความต้องการอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม

4. ส่งเสริมให้บุคลากร และผู้ใช้ห้องสมุดมีส่วนร่วมในการบริหาร เสนอความคิดเห็นและร่วมพิจารณากิจกรรมที่มีผลต่อการดำเนินงานของห้องสมุด

พันธกิจ

1. เป็นแหล่งรวบรวมความรู้เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย

2. เป็นแหล่งเรียนรู้ เสริมสร้างการเข้าถึงความรู้ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และให้บริการอย่างเสมอภาค ทุกที่ ทุกเวลา

3. เป็นศูนย์กลางการศึกษา เพื่อการพัฒนาตนเอง และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

4. ส่งเสริมการเรียนรู้สร้างสรรค์ บริการวิชาการ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

5. บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล