สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริการห้องประชุม

ห้องประชุมบุณฑริก 
ประกอบไปด้วยโต๊ะประชุม 30 ที่นั่ง ให้บริการแก่คณาจารย์ ,บุคลากร, นักศึกษาระดับปริญญาโท และนักศึกษาระดับปริญญาตรี สามารถใช้เป็นห้องจัดการประชุม สัมมนา โดยผู้ใช้บริการจะต้องกรอกแบบฟอร์มการขอใช้บริการได้ที่งานบริหารงานทั่วไป ชั้น 2

ห้องประชุมราชาวดี 
ประกอบไปด้วยโต๊ะประชุม 90 ที่นั่ง ให้บริการแก่คณาจารย์, บุคลากร, นักศึกษาระดับปริญญาโท และนักศึกษาระดับปริญญาตรี สามารถใช้เป็นห้องจัดการประชุม สัมมนา โดยผู้ใช้บริการจะต้องกรอกแบบฟอร์มการขอใช้บริการได้ที่งานบริหารงานทั่วไป ชั้น 2

ห้องกลุ่มย่อย 
ประกอบไปด้วยโต๊ะประชุม 4-8 ที่นั่ง ให้บริการแก่คณาจารย์, บุคลากร, นักศึกษาระดับปริญญาโท และนักศึกษาระดับปริญญาตรี สามารถใช้เป็นห้องเพื่อทำรายงานกลุ่ม ทบทวนบทเรียน นำเสนองาน  โดยผู้ใช้บริการสามารถขอใช้บริการกับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลห้องย่อย ชั้น 4