สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

e-Thesis

ProQuest Dissertations & Theses Global

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ผลการค้นให้ข้อมูลรายการบรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็ม

Thai Digital Collection

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ภาษาไทย รวมทั้งงานวิจัย บทความวารสาร เอกสารจดหมายเหตุ และหนังสือหายากที่มีให้บริการในห้องสมุดมหาวิทยาลัยหรือสถาบันต่างๆ ในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (ThaiLIS) ผลการค้นให้ข้อมูลรายการบรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็ม (บางรายการ)

WDL World Dissertations Library

ฐานข้อมูลรวบรวมวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆกว่า 2,000 แห่งจาก 150 ประเทศ ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ยา ศิลปะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถสืบค้นย้อนหลัง