สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประวัติของสำนัก

  พ.ศ. 2497 ก่อตั้งกรมการฝึกหัดครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

  พ.ศ. 2501 เริ่มมีห้องสมุดขนาด 1-3 ห้องเรียน อาศัยอยู่ในอาคารอื่นๆ มีการโยกย้ายหลายครั้ง จนกระทั่งมีบรรณารักษ์คนแรก คือ อาจารย์ ม.ร.ว.สุรชา เทวกุล และบรรณารักษ์คนต่อมา คือ ม.ร.ว.ทวีโภค เกษมศรี

  พ.ศ. 2501 โรงเรียนฝึกหัดครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้รับการยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และในปีนี้วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้รับการยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูรุ่นแรก และมีการจัดระบบห้องสมุดตามหลักสากลเป็นแห่งแรก โดยมีบรรณารักษ์วิชาชีพ คือ อาจารย์ศรชัย เอี่ยมละออ หลังจากนั้นห้องสมุดจึงย้ายจากอาคารวิเศษศุภวัตรมาอยู่ที่อาคารชั้น 2 (หอพักบุตรข้าราชการกระทรวงมหาดไทย)

  พ.ศ. 2518 ทางวิทยาลัยได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรีหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตต่อมาได้เปิดสอนภาคพิเศษทำให้วิทยาลัยมีนักศึกษาภาคพิเศษบางส่วนไปฝากเรียนชิโนรสวิทยาลัยและโรงเรียนทวีธาภิเษก ในการนี้จึงจัดบริการห้องสมุดขึ้นตามหนังสือเพิ่มมากขึ้นโรงเรียนที่ไปฝากเรียนและที่ภาควิชา คณะต่างๆ ทำให้มีห้องสมุดของบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ย้ายมาอยู่อาคารหอสมุดแห่งใหม่ ซึ่งเป็นอาคารเอกเทศมี 4 ชั้น (อาคาร ม.ร.ว.ทวีโภค เกษมศรี) และได้รวบรวมหนังสือจากห้องสมุดภาควิชาและคณะวิชาต่างๆ มาไว้ที่ห้องสมุดแห่งใหม่ด้วย โดยมีหนังสือทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกว่า 70,000 เล่ม มีบรรณารักษ์ 9 คน มีเจ้าหน้าที่และภารโรง 10 คน

  พ.ศ. 2538 กระทรวงศึกษาธิการได้ยกฐานะวิทยาลัยครูทั้ง 36 แห่งเป็นสถาบันราชภัฎ ห้องสมุดจึงได้เปลี่ยนเป็น “สำนักวิทยบริการ” มีหนังสือให้บริการจำนวนมากและผู้บริหารงานห้องสมุดมีตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ

  พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้รับงบประมาณแผ่นดินสร้างอาคารสำนักวิทยบริการเป็นอาคารเอกเทศ 8 ชั้นเสร็จสิ้นในเดือนกรกฎาคม 2544 และมีพื้นที่ใช้สอย รวมทั้งสิ้น 5,075 ตารางเมตร

  พ.ศ. 2545 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพระกรุณาเสด็จมาทรงเป็นองค์ประธานเปิดอาคาร และโปรดเกล้าฯ ประทานนามอาคารว่า “อาคารบรรณราชนครินทร์”

  พ.ศ. 2548 กระทรวงศึกษาธิการได้ยกฐานะจากมหาวิทยาลัยราชภัฎ เป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏ เมื่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ การแบ่งส่วนราชการใหม่ ออกประกาศให้มีการแบ่งส่วนราชการให้มหาวิทยาลัย “สำนักวิทยบริการ” เปลี่ยนเป็น “สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ”

รายนามผู้บริหารของสำนักวิทยบริการฯ

 ผู้บริหารงานคนที่ 1 ม.ร.ว.สุรชา เทวกุล

 ผู้บริหารงานคนที่ 2 ม.ร.ว.ทวิโภค เกษมศรี

  ผู้บริหารงานคนที่ 3 อาจารย์ศรชัย เอี่ยมละออ

 ผู้บริหารงานคนที่ 4 รศ.ประสานสุข ละม่อม

 ผู้บริหารงานคนที่ 5 รศ.ฉวีวรรณ คูหาภินันทน์

  ผู้บริหารงานคนที่ 6 อาจารย์นิโลบล วรรณปก

 ผู้บริหารงานคนที่ 7 รศ.นันทา วิทวุฒิศักดิ์

  ผู้บริหารงานคนที่ 8 อาจารย์ศิริกาญจน์ ศรีเคลือบ

  ผู้บริหารงานคนที่ 9 นางสาวประภาศรี คงกล่อม

  ผู้บริหารงานคนที่ 10 อาจารย์ศิริกาญจน์ (ศรีเคลือบ) โพธิ์เขียว

 ผู้บริหารงานคนที่ 11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าคำ

  ผู้บริหารงานคนปัจจุบัน อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว