สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริการอบรมฐานข้อมูล

บริการอบรมฐานข้อมูล
สามารถขอรับการอบรมฐานข้อมูลต่างได้เช่น การสืบค้นฐานข้อมูลทรัพยากรภายในห้องสมุด ,การสืบค้นฐานข้อมูลจากทาง สกอ. การสืบค้นฐานข้อมูลจาก EBSCO ,การสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ เป็นต้น โดยมีเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 40 เครื่อง ให้บริการแก่คณาจารย์, บุคลากร, นักศึกษาระดับปริญญาโท และนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยผู้ใช้บริการสามารถขอใช้บริการได้ที่ ชั้น 2 หรือติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์ของสำนักวิทยบริการฯ