สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

e-Journal

JGATE : Social & Management Science Collection

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านวิทยาการจัดการที่มีเนื้อหาครอบคลุมวารสารและบทคัดย่อ การจัดทำดัชนีรวมถึงเนื้อหาฉบับเต็ม

SpringerLink Journal

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผลการค้นให้ข้อมูลรายการบรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็ม (บางรายการ)

Thai Journals Online (ThaiJO)

ระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย เป็นแหล่งรวบรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal-
Citation Index Centre : TCI) โดยสืบค้นบทความได้ทุกสาขาวิชา เช่น วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
สามารถเข้าใช้งานได้ทางเว็บไซต์

https://www.tci-thaijo.org/