สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอเชิญ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ ACS

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอเชิญ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์
ACS เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความ และงานวิจัยจากวารสารทางด้านเคมีและวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องโดยรวบรวมจากวารสารทั้งที่พิมพ์เป็นรูปเล่ม และ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Journals) ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเป็นข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text) และรูปภาพ (Image) ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996
————
เข้าใช้งานฐาน ACS ได้ที่
http://arcbs.bsru.ac.th/web2011/doc/database.html หรือ https://pubs.acs.org/
กรณีที่ต้องการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย สามารถลงทะเบียนขอใช้ผ่านระบบ VPN ได้ที่ http://bsru.me/vpnregister
—————–