สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นิทรรศการ วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔
——–
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้จัดแสดงนิทรรศการหนังสือและสื่อวีดีทัศน์เกี่ยวกับ
พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ รวมถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์
เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่มีต่อพสกนิกรปวงชนชาวไทย
 
สถานที่จัดแสดง : บริเวณ ชั้น ๑ อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ