สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประชุมคณะผู้บริหารและบุคลากร ครั้งที่ 8/2564

ประชุมคณะผู้บริหารและบุคลากร ครั้งที่ 8/2564
——
วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น.
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จัดประชุมคณะผู้บริหารและบุคลากร ครั้งที่ 8/2564
โดยมี อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว ผู้อำนวยการ เป็นประธาน
พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Meetings เพื่อรับทราบข่าวสารต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยให้ทันกับเหตุการณ์ปัจจุบัน และการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 
โดยมีวาระและประเด็นสำคัญร่วมกันพิจารณา อาทิ การรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 การประเมินบุคลากรภายในสำนักวิทยบริการฯ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าในสายอาชีพ
รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดกิจกรรมต่างๆ ของสำนักวิทยบริการฯ ในการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564
——