สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประชุมเพื่อทบทวนและจัดทำภาระงานของบุคลากร (Job Description)

สำนักวิทยบริกรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดประชุมทบทวนและจัดทำภาระงาน
ของบุคลากร(Job Description) เพื่อทบทวนภาระงาน การจัดหน้าที่ความรับผิดชอบและลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารของสำนักวิทยบริการฯ
โดยมีผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมประชุม
วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 8.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 6 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ