สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประชุมเพื่อวางแผนจัดเตรียมการปรับปรุงผนังกระจก อาคาร 8

1711_20210401_123852-1
วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จัดการประชุมเพื่อวางแผนและจัดเตรียมการปรับปรุงผนังกระจก อาคาร 8
เวลา 14.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมบุณฑริก
อาคารบรรณราชนครินทร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา