สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การประชุมผู้บริหารและบุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓

สำนักวิทยบริการฯ จัดประชุมคณะผู้บริหารและบุคลากร ครั้งที่ 6/2563
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมบุณฑริก ชั้น 7 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ