สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์

วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2563 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จัดการอบรมการเขียนบรรณานุกรมให้แก่นักศึกษา สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 39 คน 
เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้อง IT1
วิทยากรโดย นางสาวชมพูนุท ชาญจรัสพงศ์ และนางสาวโบว์ แซ่เจียม

วิทยากร : คุณชมพูนุท ชาญจรัสพงศ์