สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อบรมการใช้งานแอปพลิเคชัน Microsoft Teams สำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

อบรม”การใช้งานแอปพลิเคชัน Microsoft Teams สำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์”
——–
วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น.
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จัดอบรมทักษะด้านไอที เรื่อง “การใช้งานแอปพลิเคชัน Microsoft Teams สำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์”
——–
วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.ณัฐชัย เปลี่ยนวิจารณ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
เป็นผู้อบรมให้กับบุคลากรภายในสำนักวิทยบริการฯ
ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM Meetings
——–
เพื่อให้บุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ สามารถนำความรู้ในการอบรมการใช้งานแอปพลิเคชัน Microsoft Team สำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ