สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX
——
วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 9.30 น.
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบุคลากร
 
กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX
 
– ระบบงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
– ระบบงานวารสาร
-ระบบสมาชิก และงานบริการยืม-คืน
 
เพื่อเป็นการทบทวนการขั้นตอนทำงานของระบบต่าง ๆ และการใช้งานหน้า report รวมถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหา
 
โดยวิทยากร จากบริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ณ ห้อง IT ชั้น 8 อาคารบรรณราชนครินทร์
——