สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แจ้งปรับการให้บริการเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอแจ้งปรับบริการ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนี้
📍 ปลอดค่าปรับทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
📍 ส่งหนังสือทางไปรษณีย์ Book Delivery สำหรับนักศึกษายืมหนังสือ 15เล่ม/คน ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
📍 ผู้ช่วยสนับสนุนการวิจัย ติดต่อคุณชุมภู เมืองคลี่ [email protected] โทร.02-473-7000 ต่อ 1700 กด 8207
📍 แนะนำฐานข้อมูลออนไลน์ ตาม Link http://arcbs.bsru.ac.th/web2011/doc/database.html
📍 แนะนำการให้บริการผ่าน VROOM ตาม Link http://link.bsru.ac.th/120
📍 ตอบคำถามทางออนไลน์ Facebook : library.bansomdej
Website: http://library.bsru.ac.th
E-mail : [email protected]
————-
และงดใช้บริการพื้นที่นั่งอ่าน ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง