สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการการจัดการสารสนเทศและความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดประชุมโครงการการจัดการสารสนเทศและความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
———-
วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 น.
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จัดประชุมประชุมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings

โครงการการจัดการสารสนเทศและความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
เรื่อง แนวทางเทคนิคการพัฒนาห้องสมุดให้มีชีวิต และเทคนิคการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโรงเรียน

วิทยากรโดย ครูสายพิณ นาประจุล บรรณารักษ์อาวุโสที่มีความรู้ความสามารถด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโรงเรียน

ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เป็นประธานเปิดโครงการ โดยอาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการฯ
กล่าวรายงานโครงการ

พร้อมผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนัก อาจารย์สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ อาจารย์สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ และคณะครูโรงเรียนวัดบุคคโล โรงเรียนวัดดาวคนอง โรงเรียนวัดกัลยาณมิตร โรงเรียนกันตทาราราม โรงเรียนวัดราชคฤห์ โรงเรียนคลองรางจาก

เพื่อเป็นการบริการวิชาการแก่สังคมและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่โรงเรียนชุมชนและท้องถิ่น
อันจะนำไปสู่ความเข้มแข็งของสังคมและประเทศชาติ และเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่โรงเรียนในชุมชนและท้องถิ่น