สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการอบรมทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับบัณฑิตศึกษา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จัดโครงการอบรมทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับบัณฑิตศึกษา
รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meeting
กิจกรรม “กลเม็ดเคล็บลับการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศอย่างไรให้ปัง”
อบรมรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meeting
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา หนูมี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม
วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 9.00 – 16.30 น.
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
——–