การประเมิน ITA 65

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

014 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
– คู่มือการปฏิบัติงานการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ 

015 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 
– คู่มือการให้บริการฐานข้อมูล

016 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 
– รายงานสถิติการให้บริการยืม-คืน ของ​สำนักวิทยบริการฯ ประจำปีงบประมาณ​ 2565

017 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของการให้บริการ

018 E-service