การประเมิน ITA 65

งานประเมิน ITA

013 คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน 
– คู่มือการปฏิบัติงานการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ 

014 คู่มือหรือมาตราฐานการให้บริการ 
– คู่มือ/มาตราฐานการให้บริการฐานข้อมูล

015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 
– รายงานสถิติการให้บริการยืม-คืน ของ​สำนักวิทยบริการฯ ประจำปีงบประมาณ​ 2565

016 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของการให้บริการ

017 E-service