สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้าร่วมโครงการอบรม
"การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน" วันที่ 17-18 ตุลาคม 2560
ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
วันที่ 11/10/60
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 10/10/60
โครงการ "พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน"
ในการขอประเมินค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น ระยะที่ 2 รุ่นที่ 2
ผุ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าคำ
(Asst Prof Dr. Phadet Kakham)
ผู้อำนวยการ (Director)

ThaiLISlogo
Search ThaiLIS Discovery Service:
Keyword Title Author