สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
"การพัฒนาศักยภาพวารสารออนไลน์ ระบบThaiJo"
วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561
"Amarin Road Show"
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 29/10/61
อบรม "ILL eBooks Sharing"
วันที่ 11 ตุลาคม 2561
ผุ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าคำ
(Asst Prof Dr. Phadet Kakham)
ผู้อำนวยการ (Director)

ThaiLISlogo
Search ThaiLIS Discovery Service:
Keyword Title Author