สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการส่งเสริมความรักสามัคคีส่งเสริมความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น
วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562
โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดแห่งประเทศไทย(ThaiLIS)
วันที่ 4-5มีนาคม 2562
โครงการอบรมเสริมสร้างความเข้าใจระบบงานสารบรรณ
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
วันที่ 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2562
ผุ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าคำ
(Asst Prof Dr. Phadet Kakham)
ผู้อำนวยการ (Director)

ThaiLISlogo
Search ThaiLIS Discovery Service:
Keyword Title Author