สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การเตรียมความพร้อมรับการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ 13-15 ธันวาคม 2559
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
​วันที่ 27/12/59 ห้อง IT1 รอบเช้า
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 21/12/59 ห้อง IT1 รอบเช้า
การประชุมวิชาการเครือข่ายการพัฒนาคุณวารสารวิชาการไทย
ครั้งที่ 11
ผุ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าคำ
(Asst Prof Dr. Phadet Kakham)
ผู้อำนวยการ (Director)

ThaiLISlogo
Search ThaiLIS Discovery Service:
Keyword Title Author