สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถะของบุคลากรในองค์กร
วันที่ 13 กรกฎาคม 2561
"การบริหารจัดการห้องสมุดสมัยใหม่"
วันที่ 9 - 11 กรกฏาคม 2561
ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงาน
วันที่ 9 กรกฎาคม 2561
เทคนิคและวิธีการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ สำหรับคณาจารย์และบุคลากร
วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561
ผุ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าคำ
(Asst Prof Dr. Phadet Kakham)
ผู้อำนวยการ (Director)

ThaiLISlogo
Search ThaiLIS Discovery Service:
Keyword Title Author