สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
“การจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ"
วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560
โครงการ "ห้องสมุดสัญจร"
26 - 27 กรกฎาคม 2560
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
วันที่ 21 กรกฏาคม 2560
การต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจำปี 2560
วันที่ 18 กรกฎาคม 2560
ผุ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าคำ
(Asst Prof Dr. Phadet Kakham)
ผู้อำนวยการ (Director)

ThaiLISlogo
Search ThaiLIS Discovery Service:
Keyword Title Author