สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม การจัดงานบริการวิชาการสู่สังคม
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
การประชุมแนวปฏิบัติในการลงรายการ เพื่อการทำงานร่วมกันในระบบฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม
วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2561
TK Forum 2018
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
การเสริมสร้างความรู้ในการเขียนบรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิง
วันที่ 13 ก.พ. 61
ผุ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าคำ
(Asst Prof Dr. Phadet Kakham)
ผู้อำนวยการ (Director)

ThaiLISlogo
Search ThaiLIS Discovery Service:
Keyword Title Author