สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
“การสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศจากตัวเล่มสู่ดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน”
วันที่ 15-16 ก.ย. 59
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2558
20 กันยายน 59
อบรม การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 9/09/59
งานสัมมนาวิชาการนานาชาติ
"Online Information and Education Conference 2016
ผุ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าคำ
(Asst Prof Dr. Phadet Kakham)
ผู้อำนวยการ (Director)

ThaiLISlogo
Search ThaiLIS Discovery Service:
Keyword Title Author